Presentació comunicacions

Els idiomes de les comunicacions seran el castellà o el portuguès i la duració de les presentacions serà de 15 minuts. Les temàtiques de les comunicacions hauran d’englobar-se dins d’algun dels blocs temàtics.

Cada comunicació haurà de comptar, al menys, amb un autor inscrit al Simposi. Per a la seva avaluació per part del Comitè Científic haurà de presentar-se prèviament un resum de la comunicació (de 200 paraules com a màxim) seguint la plantilla editable proposada pel Comitè Organitzador. La proposta s’ha d’enviar com document adjunt en format .doc a l’email: siahc@icgc.cat. Termini finalitzat.